TRÆPLANTNING 2023

Skive - Estvadgaards Plantager

Klimatræ har i 2023 indgået et samarbejde med Estvadgaards Plantager. Dette samarbejde sikrer at der kommer 25.000 Klimatræer i jorden. Vi er utroligt glade og stolte af at kunne få lov til at plante træer i så smukke omgivelser.

Træerne ved Estvadgaards Plantager bliver plantet på to forskellige lokationer og danner derfor rammerne om to skove der optimeret ift. co2-optagelsen. Der bliver plantet 4 forskellige træarter der alle er kendt for deres høje vækstrate og effektive co2-optag.

Historien om Estvagaards Plantage

Estvadgaards Plantager er en stor plantage beliggende ved Flyndersø og Skallesø i Vestjylland. Plantagen er ca. 600 hektar stor og blev plantet omkring 1882-83. Den har hovedsageligt været drevet som nåletræsskov, men med en del eg og bøg. Flora og fauna er typisk for en nåletræsplantage og er placeret på let jord vest for den jyske højderyg. Plantagen er privatejet og hører under Gunderslev Holm Gods, men den er åben i henhold til Naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Et særligt træk ved Estvadgaards Plantager er Mørkesø, et vandfyldt jordfaldshul med en bredde på over 200 meter og en dybde på 15 meter.

HVILKE KLIMATRÆER PLANTER VI?

Herunder kan du læse mere om de enkelte træarter der bliver plantet ved Estvadgaards Plantager i 2023

Hybridlærk

Hybridlærk (Larix eurolepis) er en kunstig krydsning mellem udvalgte europæiske og japanske forældre, som kombinerer den europæiske lærks gode form med japansk lærks resistens mod lærkekræft. Hybridlærken har en væsentlig højere vækst og er blevet mere populær end den Europæiske lærk, som blev afløst af japansk lærk pga. modtageligheden for lærkekræft. Lærken er en typisk pionerart og egner sig godt som ammetræ/forkultur ved skovrejsning og efter stormfald. Den indfinder sig naturligt på åbne flader. Hybridlærken er generelt meget klimarobust og tåler tørke Den har en stor jordbundsmæssig amplitude og udvikler sig godt på både næringsfattige og næringsrige lokaliteter, hvilket gør den til et godt Klimatræ.

Skovfyr

Skovfyr er en nøjsom og sejlivet træart, der kan vokse på næringsfattig jord og under forskellige klimaforhold. Det er en pionertræ, der er god til at sprede sig til nye områder og kan blive op til 30 meter høj og 300 år gammel. Skovfyren har blågrønne nåle, små røde blomster og kogler, der modner over tre år. Selvom skovfyren tidligere blev udryddet i Danmark, er den i dag almindelig i områder som Silkeborg, Nordjylland og Læsø, hvor den dækker halvdelen af det bevoksede areal. Skovfyren egner sig godt til den jord som er udvalgt i Estvadgaards Plantager

Rødgran

Rødgranen er en af de mest udbredte træarter i Danmark og udgør en stor del af skovområderne i landet. Det rankede nåletræ kan vokse op til 40 meter højt og har en kegleformet krone. Den trives bedst på løse, lerholdige sand- og grusjorder og er nøjsom i forhold til næringsstoffer. Rødgranen er en enbo, hvor både han- og hunblomster sidder på samme træ, og bestøvning sker ved vindens hjælp. Når hunblomsterne er blevet bestøvet, udvikler de sig til grankogler, der hænger under grenene og indeholder små frø, som spredes med vinden. Rødgranen kan blive op til 100 år gammel og er en vigtig træart i dansk skovbrug.

Sitkagran

Sitkagran er en nåletræart med en kegleformet krone og stikkende nåle, der oprindeligt stammer fra Nordamerika. Træet blev indført til Europa i 1830’erne og til Danmark omkring 1850, hvor det sidenhen er blevet plantet i stor udstrækning. Sitkagranen trives på al slags jord og er modstandsdygtig over for vind og saltnedslag. I Danmark er sitkagranen især plantet i klitplantager, kystnære skove og på stærkt vindeksponerede lokaliteter. Selvom sitkagranen kan blive op til 90 meter høj i Nordamerika, når den kun op til omkring 40 meter i Danmark. Trods sin relativt korte levetid i Danmark vokser sitkagranen hurtigt og kan vokse op til 1-1½ meter om året, når jorden passer den.

PLANT ET KLIMATRÆ

Træer anses som en af de mest effektive løsninger for at redde klimaet. Dette skyldes at træet optager en stor andel af den CO2, som truer vores klima med varmere temperaturer og et tykkere ozon-lag. Vi skal derfor plante træer for at redde klimaet.  

Det koster 20kr. pr træ du ønsker at plante.
Certifikat sendes inden for 5 minutter efter ordren er aflagt.

Effektiv optagelse

Hos Klimatræ, planter vi primært grantræer, dette gøres fordi at disse vokser hurtigst og dermed optager og binder co2 yderst effektivt. Træerne er mellem 2-4 år når de plantes i jorden.